ชื่อ - นามสกุล :นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0929125616
Email :nongnong.nk@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา